top of page

מדיניות פרטיות ותנאי שימוש עבור המטופל
תאריך עדכון: 26/10/2021

1.    מבוא
1.1.    מיזם "להחלים בבית" (להלן: "המיזם") של עמותת בריאות לעם (להלן: "העמותה") הוקם במטרה ליצור אלטרנטיבה טיפולית מותאמת אישית. המיזם מציע שיטת טיפול בה מצד אחד לחולה יש כלים לניהול עצמי וקבלת החלטות מושכלת בניהול המחלות ולרופאים דוחות ונתונים מעובדים להתאמה אישית של הטיפול התרופתי והרפואי.
השירות למטופלים במיזם ניתן על ידי גורמי מקצוע שונים ויכול להיעשות באופן פיזי בבית המטופל, באופן טלפוני, באופן מקוון מרחוק או באמצעות סרטוני הדרכה המופיעים באתר ו/או שיחת וידאו ו/או צ'אט ו/או שיתוף תוכן כהגדרתו להלן (להלן: "השירות") 
1.2.    מסמך זה מפרט את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות בעת שימוש ו/או השתתפות במיזם ובתכניו ומהווה הסכם משפטי מחייב בין המשתמש לעמותה (להלן: "תנאי השימוש"). 
1.3.    השימוש בשירות ייחשב כהסכמה מצדך לכל התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים במסמך זה. לפיכך, בעצם השימוש בשירותים (לרבות שימוש באתר ובכל תוכן המופיע בו) הינך מצהיר כי קראת והבנת את תנאי השימוש ואתה מסכים להם. 
1.4.    ידוע לך ואתה מסכים שמסירת מידע כלשהו בשירות כפופה לתנאי השימוש המפורטים להלן.
1.5.    המיזם יהא רשאי להפסיק את הפעילות המתבצעת בשירותים המקוונים, כולם או חלקם, באופן זמני ו/או קבוע, בכל עת, וזאת לצורך ביצוע עדכונים ו/או שדרוגים ו/או תיקונים ו/או התאמות ו/או כתוצאה מהפרעות זמינות ותקינות של השירותים ו/או משיבושים או כשלים ברשת האינטרנט או ברשת הטלפוניה, מכל מין וסוג שהן. המשתמש מוותר בזאת באופן בלתי חוזר על כל טענה, וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל תביעה ו/או דרישה בקשר לאמור.
1.6.    המסמך כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מתייחס לשני המינים כאחד. אנו מודים לך שהקדשת מזמנך לקריאת מסמך זה.

 

2.    הגדרות
2.1.    "אתה" או "משתמש" - משמעו כל אדם המשתמש בשירות בכל אמצעי שהוא, לרבות גלישה באתר.
2.2.    "שירות" – משמעו קבלת ייעוץ לרבות הכוונה רפואית באמצעות פגישה פרונטלית, שיחות טלפון, הודעות, שיחת וידאו ו/או צ'אט, או בכל דרך אחרת מאת גורם מקצוע למשתמש. 
2.3.    "שירותי בריאות מרחוק (טלה-בריאות/טלה-רפואה/Telemedicine)" - מפגש המתבצע באמצעים טכנולוגיים ובאמצעות תקשורת אלקטרונית לצורך מתן שירות בין מטופל לגורם מקצוע מזוהים, לא בהכרח בחפיפת מקום וזמן.
2.4.    "תוכן משתמשים" –משמעו כל מידע מכל מין וסוג שהוא, לרבות כל תוכן כתוב, מילולי, תמונה, תוכן שמועבר באמצעות מכשירי ניטור ומדידה רפואיים ככל שיהיו כאלה וכו' שמשתף המשתמש באמצעות השירות.

3.    יידוע המטופל והסכמה 
בהתאם להוראות כל דין, הנך מאשר כי ידוע לך ואתה נותן הסכמתך מדעת לכל האמור להלן: 
3.1.    בעת פנייתך למיזם, הנך נותן את הסכמתך המתמשכת כנדרש בחוק זכויות החולה, התשנ"ו- 1996 (להלן: "החוק"), לקבלת השירות, לרבות התייעצויות והעברת המידע הרפואי לגורמי מקצוע ומטפלים אחרים, כמקובל ובהתאם לשיקולים הרפואיים והמקצועיים. 
3.2.    בכל מקרה של בעיה דחופה, מקרה חירום או מצב מצוקה (גופני ו/או נפשי) יש לך אפשרות לפנות לקבלת טיפול רפואי מידי, למלר"ד של בית חולים או למוקד רפואי אחר, המספק שירותי רפואה דחופה, כגון מד"א. אין בשירות זה כדי להוות תחליף לבדיקה ו/או טיפול ו/או לייעוץ רפואי אישי מלא על ידי רופא/ה, בהתאם לצורך.
3.3.    המידע האישי שנמסר על ידך למיזם במסגרת השירות נמסר בהסכמתך ומרצונך החופשי ואתה מודע כי לא קיימת חובה חוקית למסירת המידע האישי, אלא אם צוין במפורש אחרת. ואולם, אתה מבין ומסכים כי מבלי למסור את פרטיך הנ"ל, כולם או חלקם, יתכן כי לא תוכל להשתמש בשירות, והמיזם לא יוכל לספק לך מענה בקשר לפנייתך. כמו כן, הנך מצהיר כי המידע האישי שנמסר על ידך שלם, נכון, מדויק ושייך לך.
3.4.    המידע האישי שתמסור למיזם יישמר במאגר/י המידע של העמותה שתעשה בהם שימוש בעצמה ו/או באמצעות צדדים שלישיים מטעמה, והכל בהתאם להוראות הדין ותנאי השימוש; 
3.5.    במטרה לשמור על רצף הטיפול, המיזם ישקול האם לאפשר גישה לרשומות שלך לגורמי מקצוע נוספים במיזם, בכפוף להסכמתך. 
3.6.    ככל שאתה מוסר מידע אישי או עבור צד ג' כלשהו, הינך מצהיר בזאת כי קיבלת את מלוא ההסכמות הנדרשות עפ"י כל דין מצד אותו צד ג': ככל שאותו צד ג' הינו מטופל – הסכמה זו ניתנה לשימושים שהמיזם יעשה במידע של אותו צד ג' בהתאם למסמך זה, ויש לך את הסמכות החוקית לעשות כן, וכי אם הנך ממלא פרטים עבור קטין, חוסה או חסר ישע, הנך ההורה או האפוטרופוס החוקי שלו;
3.7.    ידוע לך כי עשיית שימוש בפרטים אישיים ובנתוני זיהוי, אשר אינם שלך ו/או של מקבל השירות, או מסירה של פרטים אישיים ונתוני זיהוי, אשר אינם בסמכותך על־פי דין ו/או ללא הרשאה הינה אסורה, מהווה פגיעה על־פי חוק הגנת הפרטיות ועלולה לגרור ענישה פלילית;
3.8.    אתה מתחייב בזאת, לפצות את המיזם ו/או העמותה שמכוחה הוא פועל, על כל הוצאה ו/או נזק, שעלולים להיגרם עקב עשיית שימוש בפרטים אישיים ובנתוני זיהוי, אשר אינם שלך או של מקבל השירות, ו/או עקב שימוש תוך התחזות לאחר.
3.9.    כלל המידע שיימסר על ידך במהלך שיחה עם המיזם הינו ביוזמתך ועל אחריותך בלבד.
3.10.    המידע הנמסר על ידך מתועד במערכות המידע של המיזם בהתאם להוראות הדין.
3.11.    ידוע לך כי באפשרותך לקבל את המידע האישי הכתוב אודותיך עקב קבלת השירות באמצעות פניה למיזם.
3.12.    באחריותך לוודא כי מספר הטלפון שקיים במערכות המיזם הנו מעודכן, זאת לצורך קבלת אמצעי זיהוי.
3.13.    השירות המוצע כשירות מרחוק כולל שיחות וידאו, הקלטת שיחות (ראה פירוט בהמשך), אפשרות להעברת קבצים וצ'ט.
3.14.    העובדה כי השירות ניתן מרחוק עשויה לעיתים להקשות על המטפל. לפיכך, במקרים מסוימים תופנה למפגש רפואי נוסף, לצורך השלמת הבדיקה הרפואית המתחייבת.
3.15.    גורמי המקצוע במיזם יעשו ככל הניתן לשמור על צנעת הפרט והסודיות הרפואית. יחד זאת, קיימות מגבלות בשמירה על פרטיות וחיסיון רפואי בעת שירות מרחוק, ואף יתכנו אירועי כשל תקשורתיים וניתוק פתאומי. המיזם עושה ככל יכולתו לאבטח את המידע הנמסר על ידך. באחריותך הבלעדית, לדאוג לשמירת פרטיותך ביחס למידע הרפואי האישי, המופיע על הצג הדיגיטאלי האישי שממנו מבוצעת שיחת השירות (לדוגמה: מסך המחשב, מסוף, טלפון וכדומה), העלול להיות חשוף לאנשים בסביבתך.
3.16.    פנייה לשירות באמצעות תקשורת שאיננה מאובטחת יכולה להיות חשופה ברשת האינטרנט. המיזם יבטיח ככל יכולתו את פרטיות המידע השמור אצלו, אולם אין באפשרותו להבטיח את פרטיות המידע במהלך ההתקשרות מנקודת הקצה ממנה אתה משתמש ואת המידע השמור בנקודת הקצה אצלך. לפיכך, מומלץ בתום כל שימוש, להסיר את המידע, ו/או את נתוני הזיהוי, לרבות שם משתמש וסיסמה ו/או כל נתון אחר, מנקודת הקצה בה השתמשת, כדי לצמצם את האפשרויות לגישה למידע אודותיך ו/או לשירות, למי שאינו מורשה לכך על ידך. אבטחת המידע השמור והנוצר בנקודת הקצה שלך היא באחריותך הבלעדית ואין למיזם כל יכולת לאבטח מידע זה.
3.17.    הפנייה לשירות באמצעות רשתות חברתיות עשויה לגרום לשיתוף של המידע האישי שלך עם אחרים.
3.18.    קיימת בפניך האפשרות להעלות מסמכים רפואיים במהלך השיחה. שים לב כי הנך מעלה מסמכים רלוונטיים בלבד לצורך קבלת השירות. בכל מקרה, לאחר בחירת המסמך וטרם העלאתו תתבקש לאשרר את העלאת המסמך שנבחר על ידך. הנך מאשר כי ככל שתעלה בעצמך מסמכים ממקורות שונים, העלאה כאמור היא מיוזמתך ועל אחריותך בלבד, והמיזם לא יישא באחריות כלשהי בגין העלאה כאמור ובגין האמור במידע/מסמכים שהועלו. בהמשך למסמכים שיועברו על ידך, גורמי המקצוע במיזם יוכלו להתרשם ממדדים שונים, לשאול שאלות, לצפות במסמכים שהעלית, לבצע אבחון, וכיו"ב. במידה שלא הצלחת להעלות את המסמכים טרם הפגישה או במהלכה, באחריותך לעדכן את המיזם על מצבך הרפואי. 
3.19.    הנך מודע לכך שהמידע ו/או ההכוונה שתקבל בשירות יינתן לך על סמך על המידע אשר שיתפת עם המיזם. 

4.    איסוף מידע אישי
4.1.    מידע אישי שנמסר על ידך: 
4.1.1.    לצורך קבלת השירות תידרש למסור את הפרטים הבאים: מידע דמוגרפי, ת.ז, שם מלא, פרטי קשר, היסטוריה רפואית, מצב נפשי, תעסוקה, מידע גנטי, פרטי כרטיס אשראי (בעבור שירותים בתשלום), השכלה, קשרים משפחתיים, הרגלי צריכה / התנהגות, גובה, משקל ותאריך לידה.
4.1.2.    במקרים מסוימים ובהתאם לדרישת הגורם המקצועי, ייתכן שתידרש למסור מידע נוסף רלבנטי לצורך קבלת השירות וכן להשיב על שאלות נוספות כפי וככל שייקבעו ע"י הגורם המקצועי, לצורך הזיהוי שלך וקבלת השירות.
4.1.3.    במהלך קבלת השירות באפשרותך להעלות מסמכים רפואיים וכן להעלות על הכתב מידע אישי נוסף, מרצונך וביוזמתך.
4.1.4.    מסמך זה מתייחס גם למידע שאתה מוסר על ידי אדם אחר.
4.1.5.    רישום לתרומה למיזם: לצורך תמיכה / תרומה במיזם תידרש למסור את הפרטים הבאים: שם מלא, טלפון, מייל, סכום תרומה, אופן התרומה / תמיכה.
4.1.6.    רישום בעת הצטרפות נותני שירות/מתנדבים למיזם: לצורך הצטרפות למיזם כנותן שירות או מתנדב תידרש למסור את הפרטים הבאים: שם מלא, טלפון, מייל, כתובת, מקצוע, השכלה, ביטוחים מקצועיים, ת.ז + צילום, פרטי חשבון בנק, תחומי עניין /תחביבים.
4.2.    שיחות מוקלטות
4.2.1.    המיזם עשוי לבחור להקליט את השיחה שמבוצעת עם המשתמש, בכפוף להסכמת המשתמש. ההחלטה על הקלטת השיחה היא של הגורם המקצועי בלבד ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. כאשר השיחה תוקלט, יופיע חיווי שיתריע על ההקלטה.
4.3.    מידע שנאסף באופן אוטומטי
4.3.1.    המיזם עושה שימוש בכלים טכנולוגיים בעת השימוש בשירות שאוספים מידע אנונימי הכולל מידע טכני כגון: לוגים, כתובת IP, User agent ומידע סטטיסטי הקשור להיקף השימוש בשירות. המיזם עושה שימוש בנתונים אלה למטרות זיהוי תקלות ופתירתן ולשיפור חווית השירות עבור המשתמש. המיזם יהא רשאי לאסוף ו/או לאגור את הנתונים הללו, לפלחם ולנתחם, לרבות לשם מתן השירות. מבלי לגרוע מכל האמור, ככל שאין לכך מניעה עפ"י כל דין, המיזם רשאי להעביר מידע אנונימי לצדדים שלישיים לכל מטרה חוקית שהיא ללא מגבלה. מאחר שמדובר במידע שאינו מזהה אותך באופן אישי, אתה פוטר את המיזם מכל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי המיזם בשל כך. 

5.    שימוש במידע 
5.1.    ידוע לך ואתה נותן הסכמתך מדעת שהמיזם מקבל ואוסף את המידע האישי אודותיך למטרות ולשימושים הבאים:
5.1.1.    לצורך מתן השירות ובכלל זה: מתן שירותים פרה רפואיים, שירותי ליווי, מתן כלים למטופלים ולרופאים מטפלים לניהול עצמי של מחלות כרוניות, מקסום תוצאות תפקודיות.
5.1.2.    לאפשר למשתמש את השימוש בשירותי המיזם לצורך קבלת שירות מרחוק באמצעים טכנולוגיים ובאמצעות תקשורת אלקטרונית.
5.1.3.    לאמת את זהותך וכן על מנת לשלוח לך הודעות תפעוליות בקשר עם השירותים ו/או להשיב לך בקשר לנשוא פנייתך.
5.1.4.    להעביר למטופל סיכום כתוב של המפגש שבוצע, הפניות להמשך טיפול, מרשמים ואישורים, בהתאם למקובל בתחום הטיפול ובהתאם לאופן ההעברה המסוכם עם המטופל. 
5.1.5.    לצרכי אחסון ו/או גיבוי הנתונים ו/או לצרכי תחזוקה ותיקון תקלות במערכת.
5.1.6.    לבצע בקרה על אופן מתן השירותים, וכן לשפר ולייעל אותם. 
5.1.7.    לצורך איסוף נתונים למחקר וסטטיסטיקה (מידע לא מזוהה).
5.1.8.    להעביר מידע לרשויות מוסמכות ו/או עפ"י צו בית משפט ו/או ככל שהדבר נדרש לצורך הגנה על זכויות המיזם ו/או ככל שמסירת מידע כאמור מחויבת עפ"י כל דין. 
5.1.9.    לעשות שימוש בתוכן המשתמשים בהתאם ובכפוף לתנאי השימוש המופיעים לעיל. 
5.2.    ככל שמסירת המידע האישי למיזם נעשית עבור אחר, כאמור לעיל, כי אז, הוראות סעיף ‎5 על תתי סעיפיו יחולו, בשינויים המחויבים, ביחס לאדם האחר. 

6.    מסירת מידע לצד שלישי
6.1.    מידע שאינו מזוהה אישית ומידע סטטיסטי אינו נשמר בסודיות, עשוי להיות מועבר לצד ג'. מעבר לכך, המיזם רשאי להעביר מידע לצדדים שלישיים במקרים הבאים:
6.1.1.    בהסכמה ובאישור המשתמש.
6.1.2.    במקרה בו העביר ו/או הסב המיזם לצד שלישי את פעילותו ו/או את זכויותיו וחובותיו כלפי המשתמש, ובלבד שהצד השלישי יקבל על עצמו את ההוראות המפורטות במסמך זה.
6.1.3.    לצורך עיבוד חיצוני ומתן השירותים (כגון שירותי אירוח בענן), בכפוף למדיניות הפרטיות, ותוך שימוש בכל האמצעים הנדרשים לשמירה על סודיות ואבטחה.
6.1.4.    בכל מקרה בו הפר המשתמש תנאי את מדיניות הפרטיות ו/או תנאי השימוש ו/או במקרים בהם המשתמש ו/או מי מטעמו ביצע או ניסה לבצע, באמצעות השירות ו/או בקשר אתם, פעולות המנוגדות להוראות תנאי מדיניות הפרטיות ו/או תנאי השימוש ו/או להוראות כל דין.
6.2.    המיזם רשאי להעביר את המידע של המשתמש לרשויות החוק במקרים המפורטים להלן:
6.2.1.    בשל כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בין המשתמש ו/או מטעמו לבין המיזם ו/או מי מטעמו.
6.2.2.    אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטי המשתמש.
6.2.3.    אם המיזם יסבור לפי מיטב שיקול דעתו, כי מסירת המידע האמור נדרשת על מנת להקטין נזק מכל מין וסוג שהוא שיגרם לשירות ו/או לכל צד שלישי אחר.
6.2.4.    בכל מקרה בו יסבור המיזם, על פי שיקול דעתו הבלעדי, כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכוש המיזם, או לרכוש ו/או לגופו של המשתמש ו/או של צדדים שלישיים ו/או על מנת למנוע נזק חמור אחר.

7.    שימוש בעוגיות ומשואות רשת
7.1.    המיזם משתמש בעוגיות ומשואות רשת (Web beacons) באתר האינטרנט. 
7.2.    עוגייה היא מחרוזת אותיות או מספרים, המשמשת לאימות, למעקב ולאגירת מידע על אודות גולש באתר אינטרנט, כגון שמירת העדפות המשתמש. העוגייה מייצגת מצב מסוים של גלישה באתר או שימוש בו. 
7.3.    משואות רשת הן תמונות גרפיות קטנות שניתן להטביע בדפי אינטרנט ובתוכן מקוון אחר לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר.
7.4.    המיזם משתמש בעוגיות ומשואות רשת לצורך תפעולו השוטף של האתר, בדיקת תקינותו של האתר, איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, אימות פרטים, אבטחת מידע, איסוף מידע סטטיסטי אודות שימוש ונפח שאינו כולל מידע אישי ועוד.
7.5.    ניתן לסרב לקבל את העוגיות ו/או משואות הרשת באופן עצמאי באמצעות הדפדפן, אלא אם קבצים אלה נחוצים למניעת הונאות או על מנת להבטיח את אבטחת אתר האינטרנט. עם זאת, סירוב לקבל קבצים אלה עלול להפריע לשימושך באתר האינטרנט. 

8.    זכות לעיון ותיקון המידע
8.1.    זכות לעיון במידע ותיקונו תינתן על ידי המיזם בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות").
8.2.    הנך זכאי לעיין במידע המוחזק אודותיך במאגרי המידע של המיזם, בעצמך או באמצעות בא כוחך שהורשה בכתב או על ידי אפוטרופוס. המיזם ישיב לך על בקשתך בהקדם האפשרי ויאפשר לעיין במידע אודותייך לא יאוחר מ-30 יום מיום הגשת הבקשה. 
8.3.    הנך זכאי, לאחר שעיינת במידע אודותיך ומצאת כי הוא אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, לבקש לתקן או למחוק את המידע אודותייך. המיזם ישיב לך על בקשתך בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ-30 יום מיום הגשת הבקשה.
8.4.    לצורך כך, הנך מוזמן לפנות אלינו בטלפון 050-5379405 או באמצעות הטופס המקוון:   https://www.custom-med.net/

9.    דיוור ישיר
9.1.    העמותה עשויה לשלוח אליך מפעם לפעם מידע שיווקי ופרסומי הקשור למיזם ו/או לעמותה ו/או לשירותיהם. בכל עת תוכל לבטל את הרישום ולא לקבל יותר מסרים כאמור.

10.    שינויים במדיניות הפרטיות
10.1.    המיזם שומר על הזכות לשנות מסמך זה בכל זמן ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, ומבקש מכלל המשתמשים לשוב ולבקר בדף זה לעיתים קרובות ככל הניתן. השינויים במדיניות הפרטיות ייכנסו לתוקף בתאריך העדכון האחרון של המסמך, והמשך השימוש בשירות לאחר תאריך העדכון האחרון יהווה הסכמה של המשתמש לשינויים. במידה שמדיניות הפרטיות תתוקן בכדי להיענות לכל דרישה חוקית, התיקונים עשויים להיכנס לתוקף באופן מידי, או כפי שנדרש על פי הדין.


11.    אבטחת מידע
11.1.    המיזם עושה שימוש בטכנולוגיות אבטחת מידע ומיישם נהלים מקובלים לאבטחת המידע האישי שלך מפני גישה, שימוש או גילוי בלתי מורשים. עם זאת, ידוע לך כי למרות האמור לעיל אין בכך כדי להעניק ביטחון מוחלט ביחס למידע שתמסור במהלך קבלת השירות.
11.2.    לצורך השימוש בשירות, תקבל קישור לשירות למספר הטלפון המעודכן במערכות המיזם שישמש אותך בכניסה לשירות. אם ביקשת להשתמש בשירות באמצעות דואר אלקטרוני, תקבל את הקישור לכתובת הדואר האלקטרוני המעודכנת במערכות המיזם. במקרה זה, בעת כניסתך למערכת תתבקש להזין את מספר תעודת הזהות שלך ולאחר מכן נשלח לך הודעה חד פעמית שתשמש אותך בכניסה לשירות. הודעה זו נועדה להבטיח שגורם אחר לא יוכל להיכנס לשירות במקום מבקש השירות עצמו. הנך אחראי לשמירת סודיות הסיסמה ואינך רשאי להעבירה ו/או לאפשר לגורם אחר לבצע שימוש בה.
11.3.    לתשומת ליבך, כל כניסה למערכת שתיעשה באמצעות הנתונים שהזנת (מספר תעודת זהות ו/או סיסמה חד פעמית) תיחשב ככניסה שבוצעה על ידך, ואתר פוטר את המיזם וכל מי מטעמו מכל חבות או אחריות לשימוש בלתי מורשה שיעשה באמצעות נתונים אלה (לרבות פגיעה בפרטיות ו/או כל שימוש לרעה שייעשה עם המידע שלך ו/או כל פגיעה אחרת שתיגרם לך כאמור).
11.4.    לפיכך, באחריותך לנקוט אמצעי הגנה בסיסיים על מחשבך או מכשיר הקצה ממנו אתה עושה שימוש בשירות (לרבות התקנת תוכנת אנטי וירוס, נעילת מחשב, וכו'), על מנת להגן על מידע שלך הכלול במכשיר הקצה. 
11.5.    אבטחת המידע השמור בנקודת הקצה שלך הינה באחריותך הבלעדית ואין למיזם כל יכולת לאבטח מידע זה. 

12.    סודיות
12.1.    אנו מתחייבים לשמור בסוד ולא להעביר, להראות, למסור, להודיע, לגלות להעתיק או להביא לידיעת כל גורם, במישרין או בעקיפין, את המידע האישי של המשתמש ללא אישור מראש ובכתב של שלו, ובאופן בלתי מוגבל בזמן – גם לאחר תום השימוש של המשתמש בשירות, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש.
12.2.    אנו נשמור על סודיות ואבטחת המידע של כל המידע של המשתמש וננקוט בכל האמצעים הדרושים לצורך הגנה על המידע ואבטחתו, ונוודא כי גישה למידע תתאפשר לגורמים אשר קיבלו הרשאה לכך, וזאת לאחר שחתמו מולנו על טופס התחייבות לשמירה על סודיות ואבטחת מידע.


13.    מאגרי מידע ודיני הגנת הפרטיות
13.1.    המידע אודות המשתמש ישמר במאגרי המידע המאובטחים של העמותה והשימוש בו ייעשה בהתאם למסמך זה ולפי כל דין.
13.2.    העמותה מתחייבת לקיים את הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות") לרבות פרק ב' לחוק (הגנה על הפרטיות במאגרי מידע), התקנות שהותקנו מכוח חוק הגנת הפרטיות ובכלל זה תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז -2017 ("תקנות אבטחת מידע"), הנחיות רשם מאגרי המידע הרלבנטיות, והכל כפי שיעודכנו מעת לעת.
13.3.    המיזם מתחייב כי המידע הושג כדין וכי הוא קיבל את כל האישורים וההסכמות הדרושים עפ"י הדין להעברת המידע לצורך עיבודו במערכותיו ו/או במערכות צדדים שלישיים הפועלים מטעמו.


14.    שונות
14.1.    זכויות הקניין הרוחני במיזם הן בבעלות עמותת בריאות לעם (ע"ר), אין לעשות במידע כל שימוש שהוא ובכלל זאת אין להעתיק, לשנות, להפיץ, לאפשר לאחרים לגשת או להשתמש בתוכנה, או לעשות בה שימוש מסחרי. 
14.2.    ידוע ומוסכם עליך כי כל חומר או מידע או תוכנה שהורד או הושג בדרך כלשהי תוך שימוש בשירות, נעשה על אחריותך בלבד וכי הנך אחראי לכל נזק שיגרם למחשב שלך, לטלפון החכם או לכל אבדן מידע שנובע מהורדת החומר/מידע/תוכנה הנ"ל.
14.3.    הנך מודע לכך שהמיזם אינו אחראי על טיב המחשב או מכשיר הטלפון הנייד אשר ישמש אותך בשירות זה.
14.4.    הנך מודע לכך שהמיזם  אינו אחראי על מהירות התגובה, איכות השמע או הווידאו בשיחה הניתנת בשירות זה אשר תלויה במהירות האינטרנט ובמהירות המכשיר שלך/המחשב שלך.
14.5.    הנך מודע לכך שהמידע ו/או ההכוונה, שיינתנו לך כמשתמש בשירות, אינם בהכרח כוללים את כל תחומי הרפואה שעשויים להיות רלוונטיים. 

15.    הגבלת אחריות
15.1.    השירות באתר ובשירותי המיזם ניתן לשימוש כפי שהוא 'AS IS'. מעצם כך לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי המיזם בגין תכונות ואופן השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכי ולדרישות המשתמש.
15.2.    רשתות תקשורת, מחשבים, שרתים ואתרי אינטרנט חשופים להתקפות וניסיונות פריצה מצד גורמים שונים. המיזם נוקט במספר אמצעי אבטחה על מנת לשמור על פרטיות המידע שיוזן על ידי המשתמשים, אולם על המשתמש לדעת כי לא ניתן להבטיח זאת לחלוטין ויתכנו פריצות אבטחה וחדירות למידע. המיזם אינו מתחייב שהשירותים והמידע באתר ובשרתים המאחסנים את המידע יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלי מורשית למידע המאוחסן בהם. בהרשמה לדיוור, המשתמש משחרר את המיזם ו/או מי מטעמם מאחריות לכל נזק שייגרם להם ו/או למי מטעמם עקב התקפות, ניסיונות פריצה וחדירות למידע כאמור ומוותרים על כל טענה ו/או דרישה המיזם בשל כך.

16.    ברירת דין וסמכות שיפוט
16.1.    על מסמך זה יחול הדין הישראלי בלבד.
16.2.    כל מחלוקת בנוגע לתוכן מסמך זה תידון בבתי המשפט בתל אביב ולהם תהיה הסמכות הייחודית לדון בו.


17.    צור קשר
הנך מוזמן ליצור עמנו קשר בכל שאלה, בקשה או בעיה הקשורה בתנאי השימוש באמצעות פניה למיזם בקישור הבא: https://www.custom-med.net/ או באמצעות טלפון: 050-5379405 או דוא"ל:  info@custom-med.net

מדיניות פרטיות

bottom of page